Podmínky užití webové stránky REDJET.cz

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1. Tyto podmínky použití upravují vzájemná práva a povinnosti mezi provozovatelem redjet.cz, IČ: 71475044 (dále jen „poskytovatel“) a dalšími osobami, uživateli služby redjet.cz (dále jen „uživatel“), vznikající ze smluv o poskytování služeb (dále jen „smlouva o poskytování služeb“) uzavíraných prostřednictvím webové stránky poskytovatele umístěné na internetové adrese redjet.cz (dále jen „webová stránka“), případně prostřednictvím sítě Facebook. Dále upravují práva a povinnosti při využívání služby redjet.cz, webové stránky a další související právní vztahy.
  2. Znění podmínek použití může poskytovatel měnit či doplňovat. Změny nabývají účinnosti okamžikem zveřejnění na webové stránce.
  3. REDJET není internetovým obchodem a neodpovídá za správnost poskytnutých údajů od partnerů, a to včetně cen, popisků, velikostí, dostupností či přesnosti fotografií. Před každým nákupem doporučujeme zkontrolovat údaje na stránkách obchodu, na které jste z REDJET přesměrováni. Na všechny nabízené produkty se vztahují podmínky stanovené třetími stranami a REDJET za ně nenese žádnou zodpovědnost.
 2. OBSAH SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
  1. Tyto podmínky řídí váš přístup ke službám REDJET a jejich užití a tvoří zákonnou dohodu mezi vámi a REDJET. Přístupem k REDJET a jiným použitím těchto služeb potvrzujete, že jste si tyto podmínky pročetli, porozuměli jste jim a souhlasíte s nimi.
 3. PODMÍNKY SLUŽBY
  1. Službu nemusí poskytovatel poskytovat v případě, že jejímu poskytování brání potíže na straně uživatele nebo na straně jiných osob. Službu tak nemusí poskytovatel poskytovat zejména v případě, kdy dojde k výpadkům v dodávce elektrické energie, výpadkům datové sítě, jiným poruchám způsobeným třetími osobami nebo zásahům vyšší moci.
  2. Při poskytování služby může docházet k výpadkům, dočasnému omezení, přerušení nebo snížení kvality služby.
 4. VYUŽÍVÁNÍ SLUŽBY
  1. Přístup ke službě je určen výhradně pro uživatele. Uživatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele umožnit užití služby třetím osobám.
  2. Uživatel nesmí v rámci služby používat mechanismy, nástroje, programové vybavení nebo postupy, které mají nebo by mohly mít negativní vliv na provoz zařízení poskytovatele, bezpečnost internetu či dalších uživatelů internetu.
  3. Uživatel nesmí vyvíjet činnost směřující k tomu, aby byl znemožněn nebo omezen provoz serveru poskytovatele, na kterém je služba provozována, nebo provádět jiné útoky na tento server, ani nesmí být při takové činnosti nápomocen třetí osobě. Uživatel zejména nesmí server poskytovatele, na kterém je služba provozována, zatěžovat automatizovanými požadavky.
 5. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
  1. Uživatel bere na vědomí, že počítačové programy tvořící webovou stránku jsou chráněny autorským právem. Uživatel se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či užívat počítačové programy, k nimž je vykonavatelem majetkových práv či uživatelem poskytovatel.
  2. Poskytovatel není ve vztahu k uživateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 53a odst. 1 občanského zákoníku.
 6. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ
  1. Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).
  2. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy.
  3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.
  4. Uživatel má možnost dát nepodmíněný souhlas se zasíláním informací a obchodních sdělení ze strany poskytovatele souvisejících se službami na adresu uživatele. Zároveň má možnost tento souhlas kdykoliv odvolat.
  5. Podrobné informace o Zásadách zpracování osobních údajů a Zásadách používání cookies najdete na příslušných stránkách, které jsou nedílnou součástí Podmínek používání.
 7. VYHLEDÁVÁNÍ
  1. Pro úplný seznam výsledků prohledáváme názvy produktů a popisné texty produktů mnoha nabídek poskytnutých partnery. Do vyhledávání také zahrnujeme názvy produktových kategorií, a/nebo produktové parametry. Výsledky vyhledávání řadíme dle relevance k hledanému výrazu. Výsledky vyhledávání na bázi názvu produktu mají vyšší relevanci než výsledky vyhledávání na bázi popisných textů. V seznamu výsledků proto zobrazujeme výše ty produkty, které obsahují v názvu produktu klíčové slovo, než jiné produkty.
  2. Vyhledávání několika slov může vést k výsledkům vyhledávání, kde se hledané výrazy zobrazují vedle sebe nekoherentně. To může zahrnovat, ale není omezeno na vyhledávání určitých značkových výrobků ve spojení s obecnými výrazy. Hledání značky a „kalhoty“ může najít nejen kalhoty příslušného výrobce, ale také ty produkty, které používají značku v textu nabídky. To může být například případ, kdy název značky má popisnou zvláštnost, nebo zkratku.
  3. Máte-li jakékoli dotazy ohledně výpisu našich výsledků vyhledávání, narazíte na chyby nebo zjistíte, že došlo k porušení práv k ochranným známkám, neváhejte se na nás obrátit prostřednictvím našeho kontaktního formuláře.
 8. UŽÍVÁNÍ WEBOVÉ STRÁNKY
  1. Uživatel či jiná osoba využívající webovou stránku bere na vědomí, že bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele není oprávněn k užití textů, grafických děl či jiných předmětů chráněných autorským právem nacházejících se na webové stránce.
  2. Uživatel souhlasí s tím, že na webové stránky umístí pouze obsah, jehož je autorem nebo jehož autor poskytl uživateli souhlas k jeho zpřístupnění prostřednictvím webové stránky. Uživatel prohlašuje, že umístěním a zpřístupněním takového obsahu nebudou neoprávněně zasažena autorská práva třetích osob ani jiná práva a nebudou porušeny obecně závazné právní předpisy.
  3. Poskytovatel není v rozsahu uvedeném v § 5 zákona č. 480/2004 Sb. O některých službách informační společnosti a v souladu s tímto ustanovením, odpovědný za činnost uživatelů
  4. Uživatel není oprávněn při využívání webové stránky (serveru) poskytovatele používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které mají nebo by mohly mít negativní vliv na provoz webové stránky či serveru.
  5. Uživatel je oprávněn vkládat na webové stránky informace. Zejména se jedná o vytváření setů (koláže), kolekcí, nahrávání obrázků, vkládání komentářů (dále jen „příspěvky“). Příspěvky vyjadřují názory autorů a nevyjadřují názory Poskytovatele. Poskytovatel neodpovídá za pravdivost informací obsažených v příspěvcích a za soulad těchto informací s právními předpisy.
  6. Poskytovatel je oprávněn odstranit jakýkoli příspěvek bez uvedení důvodu.
  7. Příspěvky se stávají okamžikem jejich přidání majetkem poskytovatele a jejich autor tím předává práva k těmto příspěvkům a to i tehdy, pokud jsou dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském: používat, upravovat, kopírovat, distribuovat, předávat, veřejně vystavovat, veřejně provádět, reprodukovat, publikovat, sublicencovat, přenášet nebo prodávat jakékoliv takové komunikace a vytvářet z nich odvozená díla, sublicencovat třetí straně neomezená práva k provádění kterýchkoliv předchozích práv udělených ve vztahu k těmto příspěvkům.
  8. Uživatel se vložením Příspěvku vzdává jakéhokoliv nároku na odměnu a prohlašuje, že nebude omezovat způsob použití jím vložených příspěvků.
  9. Uživateli nepřísluší za vložení příspěvků žádná odměna.
  10. Poskytovatel je oprávněn právo k užití příspěvků udělit třetí osobě (jako výhradní nebo nevýhradní).
 9. ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený smlouvou o poskytování služeb obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.
  2. Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností rozhodčím senátem Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky v souladu (dále jen „Rozhodčí soud“) s Rozhodčími pravidly uvedeného soudu, a to on-line v souladu se Zvláštním dodatkem Řádu pro rozhodčí řízení on-line. Rozhodčí senát se bude skládat ze tří (3) rozhodců. Místem konání rozhodčího řízení bude Praha. Rozhodčí řízení bude vedeno v českém jazyce. Každá strana bude jmenovat jednoho (1) rozhodce ze seznamu rozhodců vedeného tajemníkem uvedeného rozhodčího soudu. Dva (2) rozhodci takto jmenovaní zvolí ze seznamu rozhodců předsedu rozhodčího senátu. Pokud by strany nejmenovaly rozhodce v průběhu třiceti (30) dnů od data, kdy je o to soud požádá, nebo pokud by jmenovaní rozhodci v průběhu čtrnácti (14) dnů od svého jmenování nezvolili předsedu rozhodčího senátu, jmenuje rozhodce či předsedu rozhodčího senátu předseda Rozhodčího soudu.
  3. Smlouva o poskytování služeb včetně obchodních podmínek je archivována poskytovatelem v elektronické podobě.

Poslední aktualizace dne 28.2.2022